مدیران و هیئت مدیره شرکت سیمان کارون

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس ایمیل
1 علیرضا علاقبندیان رئیس هیات مدیره +9821-2222-0314 info@karooncement.ir
2 حمید اقبالیان نائب رئیس هیات مدیره +9821-2222-0314 info@karooncement.ir
3 مسعود صاحبی شاهد عضو هیات مدیره +9821-2222-0314 info@karooncement.ir
4 محمد ناصر نیکبخت عضو هیات مدیره +9821-2222-0314 info@karooncement.ir
5 هدایت صمدی انصاری عضو هیات مدیره +9821-2222-0314 info@karooncement.ir
6 حسین اکبری مدیرعامل +9821-2222-0314 info@karooncement.ir