از طریق این بخش می توانید گواهینامه های کسب شده توسط شرکت سهامی سیمان کارون را مشاهده و در صورت نیاز دانلود بفرمائید.

گواهینامه مدیریت مبتنی بر 5S