آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار معدن

شماره 6-1400

شرکت سیمان کارون در نظر دارد جهت استخراج ، بارگیری و حمل  1400000 هزار تن خاک رس و آلوویم از
معدن تا کارخانه و جابجایی مواد اولیه در داخل کارخانه خود پیمانکار واجد شرایط را انتخاب نماید. (
ماهیانه حداکثر 1200000 تن)

لذا بدینوسیله از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه با شماره تلفن های
22220314-021و22276306-021 داخلی 109 و واتساپ 09331049158 و سایت شرکت karooncement.ir حداکثر تا 3 روز پس از درج این آگهی اقدام نمایند.

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1400/10/20 لغایت 1400/10/22

تاریخ بازدید کارخانه : از تاریخ 1400/10/21 لغایت 1400/10/23

مهلت ارسال اسناد مناقصه : از تاریخ 1400/10/24 لغایت 1400/10/26

تاریخ بازگشایی پاکات : تاریخ 1400/10/14

شرکت سیمان کارون

(سهامی عام)